Pirkimo taisyklėmis

Atsakomybė ir asmens duomenų tvarkymas

1.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
1.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

1.3.   Šiame punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos taikomos asmens duomenims, kuriuos prekių užsakymo metu pateikia Pirkėjas ir (ar) jo atstovai naudojantis www.cncwoodplanet.com el.parduotuve.
1.4.   Pirkėjas pirkdamas prekes www.cncwoodplanet.com  el. parduotuvėje privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą bei užsakymo duomenis), kurie bus naudojami elektroninės prekybos vykdymo tikslu. Pirkėjas supranta, kad šie duomenys yra būtini pasirinktų prekių užsakymui, todėl nepateikus šių duomenų, Pirkėjas negalės padaryti prekės užsakymo.
1.5.   Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys bus naudojami elektroninės prekybos tikslu.
1.6.   Pirkėjas supranta, jog www.cncwoodplanet.com parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodytais kontaktais (el. paštu ir (ar) telefonu) bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui ir (ar) pristatymui įvykdyti.
1.7.   Pirkėjui yra žinoma, jog www.cncwoodplanet.com parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“...). Pirkėjas supranta, kad atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“), siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus bei įsitikinti, kad prekes atiduoda tinkamam gavėjui, turi teisę nustatyti Pirkėjo tapatybę, prašant jo pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai supranta, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“) gali nusirašyti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis (pvz., dokumento numeris ar pan.) ir šiuos duomenis tvarkyti (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) kaip įrodymus patvirtinančius tinkamą užsakymo pristatymą.
1.8.   Pirkėjas yra informuojamas, jog jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Pirkėjui taip pat yra žinoma, kad jo asmens duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; prekių gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju) ir kt. Tačiau, tik tada jei to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka ir (ar) siekiant užtikrinti Pardavėjo teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
1.9.   Pardavėjas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
1.10.   Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) jo atstovai yra informuoti apie savo turimas duomenų subjekto teises:
1.10.1.  prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
1.10.2.  prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
1.10.3.  prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

 

Informacijos siuntimas

2.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu;
2.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Pardavėjo informacija: Individualios veiklos pažyma Nr. 1074942.  Tel. +37068610222, El. paštas: cncwoodplanet@gmail.com

 

Prekių pristatymas

 1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
1.2. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje per 3-7 darbo dienas nuo apmokėjimo, jei prekės kortelėje nėra pateiktas kitoks pristatymo terminas.
1.3.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kiekio. Pristatymo kaina paskaičiuojama mokėjimo operacijos eigoje.

 

Pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

2.1.   Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę grąžinti prekes, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui ir atsiųsdamas užpildytą laisvos formos grąžinimo aktą. Grąžinimo akte nurodomi asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, užsakymo nr., grąžinimo priežastis. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
2.2.  Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
2.3. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta, pažeista, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti tvarkingai supakuotos.  

2.4. Grąžindamas Pardavėjui netiesiogiai prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą bei savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
2.5. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
2.6. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

 

Paslaugų teikimo taisyklės

 Bendra informacija

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes cncwoodplanet.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Darius Skritas  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  1. Pirkėjo teisės

2.1  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje pirktų prekių, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

 

  1. Pirkėjo pareigos

3.1.   Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.
3.2.   Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.

 

  1. Pardavėjo teisės

4.1.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes pagal pateiktą apmokėjimo informaciją per už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
4.2.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
4.2.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
4.2.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
4.3.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.4.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.5.   Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

  1. Pardavėjo pareigos ir garantija

5.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3.   Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui kai kurių užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas(jei buvo gautas išankstinis mokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos

 

 

Parašykite mums žinutę ir netrukus jums atsakysime arba susisieksime.

1 3
1 3